Hallituksen työjärjestys

Trainers’ House Oyj:n hallituksen työjärjestys

Työjärjestyksen mukaan osakeyhtiölaissa, muussa lainsäädännössä ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen asioiden lisäksi hallitus muun muassa:

• määrittelee ylimmän johdon palkkauksen periaatteet
• hyväksyy toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustinjärjestelmät
• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimisuhteen ehdot
• vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista
• käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen
• käsittelee ja hyväksyy hallituksen nimissä julkistettavat pörssitiedotteet
• hyväksyy merkittävät yrityskaupat sekä investoinnit sekä muut erityisen merkittävät päätökset
• hyväksyy osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon jakamisesta
• seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toteuttamista
• käsittelee kaikki sopimukset ja liiketaloudelliset tapahtumat yhtiön johtoryhmän, heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhtiöiden kanssa
• käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella. Työjärjestyksessä määritellään lisäksi tarkemmin mm. hallituksen puheenjohtajan tehtävät, hallituksen jäsenten perehdyttäminen, riippumattomuus ja hallituksen toiminnan arviointi sekä hallituksen kokousten järjestäminen.