Yhtiöjärjestys

1. artikla

Yhtiön toiminimi on Trainers’ House Oyj ja kotipaikka Helsinki. Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Trainers’ House Abp ja englanninkielinen Trainers’ House Plc.

2. artikla

Yhtiön toimialana on itse ja/tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa yritysten ja yhteisöjen myynnin, markkinoinnin ja johtamisen valmennusta, tietojärjestelmien sekä myynti-, markkinointi- ja johtamispalveluiden tuottamista, valmistusta, myyntiä sekä välittämistä ja näihin liittyvän digitaalisen ja kirjallisen materiaalin tuottamista, valmistusta, myyntiä, jakelua, ylläpitoa ja alihankintaa. Yhtiö harjoittaa myös muuta digitaalisten palveluiden tuottamiseen sekä valmennustoimintaan olennaisesti liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin yhteisistä palveluista ja tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

3. artikla

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. artikla

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. artikla

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6. artikla

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen nimetty henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

7. artikla

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8. artikla

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä
1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. [kohta poistettu].

valittava
9. hallituksen jäsenet; ja
10. tilintarkastaja.

9. artikla

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10. artikla

Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tarkastusyhteisö.

11. artikla

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12. atikla

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Helsingissä tai Espoossa.